Adatvédelmi tájékoztató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Érvényes 2019. március.01. napjától AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉNK TÁJÉKOZTATNI ARRÓL, HOGYAN KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÉS ÖNT MILYEN JOGOK ILLETIK MEG EZZEL KAPCSOLATBAN.

KI KEZELI AZ ÖN ADATAIT?

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (az „Adatkezelő” vagy „mi”) KönyvDent Kft 2030 Érd, Árva u. 31. Ha kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeink bármelyikén szívesen fogadjuk a megkeresését: telefonon a +36 1 6303160 központi számunkon, e-mailben a info@rolandiadntal.hu központi e-mail címen.

HOGYAN JUTUNK AZ ÖN ADATAIHOZ?

Szolgáltatásaink értékesítése és marketingje kapcsán, illetve egyéb kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:


Közvetlenül Öntől
• szerződéses kapcsolat létesítése esetén (pl. valamely szolgáltatásunk igénybe vétele)
• személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy az általunk üzemeltetett honlapon keresztül történt) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén
• direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával
• szakmai vagy egyéb rendezvényünkön való részvételével
• valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra való jelentkezéssel
• hírlevélre történő önkéntes, tevőleges feliratkozással

Más forrásból
• nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)
• az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján

HOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját vagy a megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk.

HOGYAN GONDOSKODUNK ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL?

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, hogy megakadályozzuk elvesztésüket, illetéktelen felhasználásukat vagy módosításukat. Szerződéses partnereink, akik a jelen tájékoztatóban írt módon hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására és az adatkezelés célján kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

MI AZ EGYES ADATKEZELÉSEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA?

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha az Ön adatai egy szerződésben szerepelnek, ami egyúttal számviteli bizonylat is.

MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük. Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig. Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e. Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

KIK AZ ADATOK CÍMZETTJEI?

Az adatok nem hozzáférhetők bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább a felsorolt címzetteken kívül álló személyeknek. Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a személyeknek adja át, akiknek az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükségük van az adatokra. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden folyamatunkban következetesen érvényesüljön. Harmadik feleknek elsősorban az Önnek kínált szolgáltatás nyújtásának lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:
• a rolandiadental.hu részére informatikai, pénzügyi, számviteli és egyéb szolgáltatásokat nyújtók
• bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
• vállalkozóink, megbízottjaink, együttműködő partnereink, akik bármilyen szerepkörben részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A HOZZÁFÉRÉS JOGA

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai. Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A HELYESBÍTÉS JOGA

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA/TÖRLÉS JOGA

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A TILTAKOZÁS JOGA

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

PANASZTÉTEL JOGA

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk. Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: (06-1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum elején szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

Kapcsolat

A Rolandia Dental okot ad a mosolygásra! Fordulj hozzánk bizalommal!

Cím

1088 Budapest, Szentkirályi utca 15

Telefonszám

+36 1 630 3160

Google Maps by